Veritas Consult Ltd logo

English

Начало : Фирмата : Услуги : Справочник : Типови документи : Полезни връзки : Новини : Контакт : ТърсенеТърсене

 


Начало »ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДАНЪЧНА РЕГИСТРАЦИЯ pop
Декларация за данъчна регистрация се подава при първоначална данъчна регистрация

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ pop

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ДАННИТЕ В ДАНЪЧНАТА РЕГИСТРАЦИЯ pop

ДЕКЛАРАЦИЯ по пар. 2, ал. 2 от ПЗР на ЗКПО pop
За притежаваните акции и дялови участия в задгранични дружества, дъщерни дружества и място на стопанска дейност в чужбина, както и недвижима собственост

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ, БЕЗ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ pop
Декларацията се подава при придобиване на пътни превозни средства, с изключение на леки автомобили или при настъпване на обстоятелства, представляващи основания за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък. Не се подава декларация при спиране от движение, кражба и унищожаване на превозно средство.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ, ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ pop
Декларация за притежавани леки автомобили се подава при придобиване на лек автомобил или при настъпване на обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък на лек автомобил. Не се подава декларация при спиране от движение, кражба и унищожаване на лек автомобил.

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 1 от ЗМДТ pop
Декларация за данък върху сградите и такса за битови отпадъци за юридическите лица, едноличните търговци и другите лица, които трябва да водят счетоводство на основание чл.6 във връзка с чл.17 от Закона за местните данъци и такси.

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 49 от ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА pop
Декларацията се подава от приобретателят на имуществото /купувача, надарения и пр./, лицето, което придобива имущество с по-висока стойност /при замяна/, прехвърлителят или двете страни едновременно, ако е уговорено изрично, прехвърлителят, когато приобретателят е в чужбина.

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.55, ал.4 от ЗКПО pop
За удържан окончателен данък при източника

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.56, ал.6 от ЗКПО pop
За намаляване на месечните авансови вноски

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.71, ал.1, т.1 от ЗМДТ pop
За освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

ВАЛУТЕН ЗАКОН pop

Данък върху МПС pop
Данъчен калкулатор за изчисляване размера на данъка върху МПС

ДАНЪЧЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС pop

Данъчна декларация по чл.41 от ЗОДФЛ pop

2  3  4  5 

:: Следваща

 

This site created and maintained by seedot.com

Add this page to your favorites! | Принтирай тази страница |
Copyright 2003 Veritas Consult Ltd, Logo is a registered trademark.
e-mail:
Последна промяна: