Veritas Consult Ltd logo

English

Начало : Фирмата : Услуги : Справочник : Типови документи : Полезни връзки : Новини : Контакт : ТърсенеТърсене

 


Начало » Типови документи » Декларации » ЗМДТ » ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ, ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ


ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ, ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ Изтегли документ:
Декларация ЗМДТ за притежаван лек автомобил

 

В кои случаи се подава - Декларация за притежавани леки автомобили се подава при
придобиване на лек автомобил или при настъпване на обстоятелство, представляващо основание
за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък на лек автомобил. Не се подава декларация при спиране от движение, кражба и унищожаване на лек автомобил.
От кого се подава - Декларацията се подава от собствениците на леки автомобили,
регистрирани или подлежащи на регистрация за движение по пътната мрежа в Република
България. Когато лекият автомобил принадлежи на няколко лица, декларация може да се подаде
от единия от съсобствениците, като се впишат данните на другите съсобственици.
Срок за подаване - Декларацията се подава в едномесечен срок от придобиването на лекия
автомобил или от настъпването на посочените по-горе обстоятелства.
Къде се подава - Декларацията се подава в данъчното подразделение на ТДД по постоянния
адрес, съответно седалището на собственика. Когато собственикът няма постоянен адрес или
седалище на територията на страната, декларацията се подава пред ТДД по регистрацията на лекия
автомобил.
 
Внимание! Данъкът върху превозните средства и пътният данък се заплащат на две равни
вноски в следните срокове: до 31 март и до 30 септември на годината, за която са дължими. На
предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
При придобиване на лек автомобил през годината дължимите данък върху превознитесредства и пътен данък се заплащат в едномесечен срок от придобиването.
 
Kалкулатор за изчисляване на данък превозни средства

 

This site created and maintained by seedot.com

Add this page to your favorites! | Принтирай тази страница |
Copyright 2003 Veritas Consult Ltd, Logo is a registered trademark.
e-mail:
Последна промяна: