Veritas Consult Ltd logo

English

Начало : Фирмата : Услуги : Справочник : Типови документи : Полезни връзки : Новини : Контакт : ТърсенеТърсене

 


Начало » Типови документи » Декларации » ЗМДТ » ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ, БЕЗ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ


ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ, БЕЗ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ Изтегли документ:
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ, БЕЗ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ
В кои случаи се подава ? Декларацията се подава при придобиване на пътни превозни средства, с
изключение на леки автомобили или при настъпване на обстоятелства, представляващи основания за ползване на
данъчно облекчение или за освобождаване от данък. Не се подава декларация при спиране от движение, кражба и
унищожаване на превозно средство.
От кого се подава - Декларацията се подава от собствениците на пътни превозни средства, регистрирани
или подлежащи на регистрация за движение по пътната мрежа в Република България. Когато пътното превозно
средство принадлежи на няколко лица, декларация може да се подаде от единия от съсобствениците, като
задължително се вписват данните на другите съсобственици.
Срок на подаване ? Декларацията се подава в едномесечен срок от придобиването на пътното превозно
средство или от настъпването на обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение или
за освобождаване от данък, с изключение на горепосочените случаи.
Къде се подава ? Декларацията се подава в данъчното подразделение на териториалната данъчна дирекция
по постоянния адрес, съответно седалището на собственика. Когато собственикът няма постоянен адрес или
седалище на територията на страната, декларацията се подава пред ТДД по регистрацията на превозното средство.
Внимание! Данъкът върху превозните средства и пътният данък се заплащат на две равни вноски в
следните срокове: до 31 март и до 30 септември на годината, за която са дължими. На предплатилите в първия срок
за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
При придобиване на превозно средство през годината дължимите данък върху превозните средства и пътен

данък се заплащат в едномесечен срок от придобиването.


 

This site created and maintained by seedot.com

Add this page to your favorites! | Принтирай тази страница |
Copyright 2003 Veritas Consult Ltd, Logo is a registered trademark.
e-mail:
Последна промяна: