Veritas Consult Ltd logo

English

Начало : Фирмата : Услуги : Справочник : Типови документи : Полезни връзки : Новини : Контакт : ТърсенеТърсене

 


Начало » Типови документи » Декларации » Общи » ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДАНЪЧНА РЕГИСТРАЦИЯ


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДАНЪЧНА РЕГИСТРАЦИЯ Изтегли документ:
Декларация за данъчна регистрация
Декларация за данъчна регистрация се подава при първоначална данъчна регистрация и при промяна в данните на декларацията (ако към момента на промяната не сте подали декларация за данъчна регистрация по образец, приложение № 1 към Заповед № 1/ 12.01.2000 г. за реда и условията за данъчна регистрация и при смяна на седалището и адреса на управление).
 
Какъв е срокът за подаване и от кого се подава? - декларацията се подава в 14-дневен срок от възникване на задължението, както следва:
- едноличните търговциместните юридически лица, включително тези с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни лица - от датата на постановяване на съдебното решение;
- юридическите лица, възникващи въз основа на нормативен акт - от влизане в сила на акта за създаването им;
- неперсонифицираните дружества - от датата на сключване на договора за учредяване на дружеството;
- осигурителните каси - от датата на издаване на удостоверение за вписването им в регистъра на осигурителните каси на НОИ;
- чуждестранните юридически лица, които са регистрирали търговско представителство или клон в Р България - от датата на влизане в сила на решението на БТПП;
- чуждестранните лица, които осъществяват стопанска дейност в страната, включително чрез място на стопанска дейност или определена база, или чието ефективно управление е от Р България - от започване на дейността или от датата на решението за ефективно управление;
- чуждестранните юридически лица, които са придобили недвижим имот на територията на страната, а в същото време не са открили клон или представителство в Р България или нямат място на стопанска дейност в страната ? от датата на придобиването му;
            - чуждестранните юридически лица, за които е възникнало правото или задължението за регистрация по материален данъчен закон, но не разполагат с обект на територията на страната - от датата на възникване на правото или задължението по съответния закон в Териториална данъчна дирекция ? гр. София;
- чуждестранните лица, които са данъчно задължени по силата на материален данъчен закон, но за тях не може да се определи място на подаване на декларацията - от датата на възникване на задължението по съответния закон в Териториална данъчна дирекция ? гр. София.
Внимание!
Задълженията за данъчните субекти и сроковете за изпълнението им възникват от датата, следваща достоверната дата  от възникване на обстоятелствата ? датата на получаване на съдебния акт, административния акт или друг акт, въз основа на който възниква задължението.
 
Къде се подава декларацията? - Декларацията за данъчна регистрация се подава в съответното подразделение (данъчната служба) на Териториалната данъчна дирекция по седалище и адрес на управление с изключение на чуждестранните лица, за които изрично е определено същите да подават декларация за данъчна регистрация в ТДД - гр.София.
Как се подава? - Декларацията, окомплектована с всички приложения, се подава:
- лично;
- от представител, с нотариално заверено пълномощно;
- от упълномощено лице за подаване на декларацията за данъчна регистрация чрез пълномощното, приложено в настоящите указания без нотариална заверка
 
Уведомяване при промяна - при всяка промяна на данните в декларацията за данъчна регистрация регистрираното лице е длъжно да уведоми съответното подразделение на Териториалната данъчна дирекция по регистрация  в 14-дневен срок от възникване на промяната чрез декларация за промяна в данните по образец, към което прилагат и документ, удостоверяващ промяната.
В случаите когато промяната касае седалището и адреса на управление -  декларация за данъчна регистрация с декларация за промяна на данните се подава в данъчното подразделение (данъчната служба), на чиято територия е новото седалище и адрес на управление.
 
От кого се приема декларацията в данъчното подразделение (данъчната служба)? - Декларация за данъчна регистрация се приема от длъжностно лице, отговарящо за регистрацията в  съответното подразделение (данъчна служба), чрез което данъчния субект се регистрира.
 
Срокове за разглеждане и начини на произнасяне - След приемане на декларацията за данъчна регистрация и приложенията към нея на лицето се издава номер от Националния данъчен регистър. Декларацията за данъчна регистрация с вписан номер от НДР се подписва от служителя, извършил регистрацията, и екземпляр от нея се връчва  на лицето. Ламинирано удостоверение за данъчна регистрация се издава от длъжностното лице, извършило регистрацията, и се връчва на лицето в 7-дневен срок от подаването на декларацията за данъчна регистрация срещу подпис.
            В случаите, когато декларацията не е пълна или при подаването й липсва приложение, данъчният орган издава и връчва на лицето съобщение за явяване в 7-дневен срок за допълване на липсващите данни.

 

This site created and maintained by seedot.com

Add this page to your favorites! | Принтирай тази страница |
Copyright 2003 Veritas Consult Ltd, Logo is a registered trademark.
e-mail:
Последна промяна: